The full cast lineup for Peter Chan’s film “Jiang Yuan Nong” has been officially announced: starring Zhang Ziyi, Zhao Liying, and Fan Wei.

Director Peter Chan’s new film “Jiangyuan Nong” announced its full cast today, and the lineup can be described as extensive. The full cast of “Jiangyuan Nong” (in order of appearance by role): Zhang Ziyi, Wang Chuanjun, Jackson Yee (Yi Yangqianxi), Mei Ting, Zhao Liying, Lei Jiayin, Liu Runxuan, Zhang Yu, Anna Kirke, Yang Mi, Kang […]

The full cast lineup for Peter Chan’s film “Jiang Yuan Nong” has been officially announced: starring Zhang Ziyi, Zhao Liying, and Fan Wei. Read More »